Propisi

“Za postavljanje i oglašavanje na teritoriji Opštine Budva, u skladu sa Ugovorom o oglašavanju, koji je u prilogu ove Odluke, utvrđuje se naknada za oglašavanje na mjesečnom nivou  sa uključčenim PDV-om i to : 

1.

Za korišćenje jednostranih svijetlećih panoa plaća se taksa po svakom započetom m2   

10,00€

2.

Za korišćenje dvostranih svijetlećih reklamnih panoa plaća se taksa po svakom započetom m2 sa svake strane

9,00€

3.

Za korišćenje trostranih svijetlećih reklamnih panoa plaća se taksa po svakom započetom m2 sa svake strane

8,00€

4.

Za korišćenje četvorostranih svijetlećih reklamnih panoa plaća se taksa po svakom započetom m2 sa svake strane

7,00€

5.

Za korišćenje jednostranih neosvijetljenih reklamnih tabli plaća se taksa po svakom započetom m2

8,50€

6.

Za korišćenje dvostranih neosvijetljenih reklamnih tabli plaća se taksa po svakom započetom m2 sa svake strane

7,50€

7.

Za korišćenje trostranih neosvijetljenih reklamnih tabli plaća se taksa po svakom započetom m2 sa svake strane

6,50€

8.

Za korišćnje četvorostranih neosvijetljenih reklamnih tabli plaća se taksa po svakom započetom m2 sa svake strane

5,50€

9.

Za korišćenje jednostranih osvijetljenih reklamnih tabli plaća se po svakom započetom m2

9,00€

10.

Za korišćenje dvostranih osvijetljenih reklamnih tabli plaća se taksa po svakom započetom m2  sa svake strane

8,00€

11.

Za korišćenje trostranih osvijetljenih reklamnih tabli plaća se taksa po svakom započetom m2 sa svake strane

7,00€

12.

Za korišćnje četvorostranih osvijetljenih reklamnih tabli plaća se taksa po svakom započetom  m2 sa svake strane

6,00€

13.

Za isticanje oglasnih poruka na građevinskim objektima i njihovim sastavnim djelovima, po utvrđenoj planskoj dokumentaciji Opštine, ukoliko su vidne sa javne površine, plaća se nakanada po svakom započetom m2 oglasne površine do 6m2,

6,00€

13.b Za isticanje oglasnih poruka na građevinskim objektima i njihovim sastavnim djelovima, po utvrđenoj planskoj dokumentaciji Opštine, ukoliko su vidne sa javne površine, plaća se nakanada po svakom započetom m2 oglasne površine iznad  6m2, 3,00€

14.

Za korišćenje jednostranih neosvijetljenih reklamnih panoa tzv. bilborda plaća se taksa po svakom započetom m2   

9,00€

15.

Za korišćenje dvostranih neosvijetljenih reklamnih panoa tzv.bilborda plaća se taksa po svakom započetom m2 sa svake strane

8,00€

16.

Za korišćenje trostranih neosvijetljenih reklamnih panoa tzv. bilborda plaća se taksa po svakom započetom m2 sa svake strane

7,00€

17.

Za korišćenje četvorostranih neosvijetljenih reklamnih panoa tzv bilborda plaća se taksa po svakom započetom m2 sa svake strane 

6,00€

18.

Za korišćenje jednostranih osvijetljenih reklamnih panoa tzv. bilborda plaća se taksa po svakom započetom m2  

9,50€

19.

Za korišćenje dvostranih osvijetljenih reklamnih panoa tzv.bilborda plaća se taksa po svakom započetom m2 sa svake strane

8,50€

20.

Za korišćenje trostranih osvijetljenih reklamnih panoa tzv. bilborda plaća se taksa po svakom započetom m2 sa svake strane

7,50€

21.

Za korišćenje četvorostranih osvijetljenih reklamnih panoa tzv bilborda plaća se taksa po svakom započetom  m2 sa svake strane

6,50€

22.

Za korišćenje dvostranih reklamnih panoa tzv. citylights plaća se taksa  u iznosu

60,00€

23.

Za korišćenje dvostranih reklamnih panoa tzv. totema plaća se taksa u iznosu

80,00€

24.

Za korišćenje dvostranih reklamnih panoa tzv. banderašica  koje se postavljaju na gradskoj rasvjeti, plaća se taksa u iznosu

40,00€

25.

Za oglašavanje putem  jednostranog reklamnog platna plaća se taksa po svakom započetom m2 roglasne površine do 20m2 

12,00€

25b.

Za oglašavanje putem  jednostranog reklamnog platna plaća se taksa po svakom započetom m2 roglasne površine iznad  20m2 

6,00€

     

26.

Za oglašavanje putem  dvostranog  platna plaća se taksa po svakom započetom m2 sa svake strane

6,00€

27.

Za  isticanje oglasne poruke na zaštitnom platnu i zaštitnoj tabli na gradjevinskom objektu i zaštitnoj ogradi  plaća se taksa po svakom započetom m2

2,00€

28.

Za oglašavanje putem  reklamnih zastava (na jarbolima, stubovima, zidovima itd.) plaća se taksa po svakom započetom m2

12,00€

29.

Za oglašavanje putem  dvostranih reklamnih panoa tzv. slavoluk na metalnim podkonstrukcijama sa statičkim proračunom iznad putnih saobraćajnica plaća se taksa po svakom započetom m2 sa svake strane

10,00€

30.

Za oglašavanje putem platna, meš platna i cerade itd. iznad saobraćajnica, ulica, trgova itd. postavljenim na čeličnim sajlama ili plastificiranim konopima plaća se taksa po svakom započetom metru sa svake strane  

15,00€

31.

Za oglašavanje putem  jednostranih rotirajućih bilborda (prizmi,scroll bilborda i slično) na kojima se  emituje više reklamnih poruka u nizu, plaća se taksa po svakom započetom m2

20,00€

32.

Za korišćenje dvostranih rotirajućih bilborda (prizmi, scroll bilborda i slično) na kojima se  emituje više reklamnih poruka u nizu, plaća se taksa po svakom započetom m2 sa svake strane

15,00€

33.

Za korišćenje  rotirajućih city-light-ova  na kojima se  emituje više reklamnih poruka u nizu, plaća se taksa po jednom komadu

100,00€

34.

Za korišćenje projektora u svrhu vizuelnog reklamiranja objekata kao i za prikazivanje reklamnih i muzičkih spotova kao i prenosa sportskih manifestacija i drugih propagandnih spotova i skupova putem projektora i video bimova na otvorenim površinama (terasama, baštama, trgovima, parkovima, zidovima i slično) plaća se taksa po svakom započetom m2

7,50€

35.

Za oglašavanje putem video skrinova na objektima plaća se taksa po svakom započetom m2

70,00€

36.

Za oglašavanje putem , odnosno  projektovanje svjetlosnih signala (lasera, skywoker i slično) po izvoru svjetlosti plaća se taksa

50,00€

37. Zaoglašavanje putem dvostranih svijtlećih panoa na krovovoima taxi vozila (kojima se oglašava drugo pravno lice, koje nije taksi udruženje u čijem je vlasništvu vozilo) plaća se nakanda po broju pravnih lica koje jedno vozilo  oglašava 5,00€
38. Za isticanje oglasnih poruka  - (ispisa, slika, murala i sl) na potpornim zidovima plaća se naknada po započetom m2  6,00€
     

NAPOMENA:

1.     Naknada se uvećava  za 25%, za sve oglasne poruke koje se nalaze između morske obale i  gornje ivice Jadranskog puta, odnosno magistrale u putnom pravcu od Lastve Grbaljske do Kufina uključujući i teritoriju ostrva, u period od 01.06. do 30.09. u toku godine.

2.     Za sve ostale oglasne poruke na teritoriji Opštine, naknada se uvećava  za 15% u period od 01.06. do 30.09. u toku godine.

3.     Za objekte pobrojane tačkama 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 32 i 33 a koje se odnose na panoe tzv. bilborde, city lightove i toteme postavljene u zoni za koju važi sezonsko uvećanje od 25% naznačeno tačkom 3 ove napomene, naknada se uvećava za dodatnih 30%, ukoliko se ovi objekti nalaze na javnim povšinama. 

 

 

 

Utvrdjuje se naknada za postavljanje reklamnih objekata: Bilborda, totema, led displeja na javnim površinama pored državnih puteva u skladu sa delegacijom nadležnosti od strane Uprave za saobraćaj Crne Gore u sledećim iznosima:

  I ZONA II ZONA
Vrsta objekta   Cijena bez PDV-A Cijena bez PDV-a
jednostrani bilbord 6,00  5,00 
dvostrani bilbord 4,50  3,50 
trostrani bilbord 8,00  7,00 
Lastin rep 8,00  6,30 
Totem 10,00  7,00 
Led displej /bilbord 90,00  50,00 

Cijene su formirane na mjesečnom nivou po m2. 

I zona – Vidikovac, Bulevari Budva, Zavala, Bulevar Bečići, uže jezgro Petrovca.

II zona – Lastva, Žuta greda do Vidikovca, od Đevištenja do ulaza u Petrovac,Buljarica I Kufin.