Propisi

   

„Mediteran reklame“ doo Budva                                                                    
Odbor direktora
Broj: 430/2
Budva, 07.02.2024. godine

 

Na osnovu člana 25. Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću „Mediteran reklame“ Budva („Službeni list CG - Opštinski propisi“, broj 38/13), Odbor direktora na sjednici održanoj dana 07.02.2024. godine donosi

 

ODLUKU O OSNOVAMA CJENOVNE POLITIKE ZA
 PRUŽANJE USLUGA REKLAMIRANJA

 

Član 1.

Ovom odlukom se određuju osnove cjenovne politike za pružanje usluga reklamiranja posredstvom reklamnih površina na reklamnim objektima u svojini Društva sa ograničenom odgovornošću „Mediteran reklame“ Budva (u daljem tekstu: Društvo), usluga u poslovima posredovanja i naplate naknade za oglašavanje na teritoriji Opštine Budva, te naplate naknade za postavljanje reklamnih objekata na javnim površinama pored državnih puteva.

Član 2.

Pod reklamnom površinom na kojoj se pružaju usluge reklamiranja podrazumijeva se samo odgovarajući dio reklamnog objekta, na kome se postavlja reklamni plakat ili emituje video zapis.

Za svo vrijeme trajanja usluge reklamiranja troškovi tekućeg održavanja reklamnog objekta (tehničko održavanje, troškovi električne energije i dr.) padaju na teret Društva.

Član 3.

 Najkraći period za pružanje usluga reklamiranja iznosi 10 dana. 

Član 4.

Raspon cijena za pružanje usluga reklamiranja posredstvom reklamnih površina na reklamnim objektima u svojini Društva utvrđuju se u iznosima kako je predviđeno u sljedećem tabelarnom prikazu za mjesečni zakup (godišnji zakup, sezonski, nova godina), bez uključenog pdv-a:

1.

Za korišćenje jednostranih svijetlećih panoa plaća se taksa po svakom započetom m2   

11,00€

2.

Za korišćenje dvostranih svijetlećih reklamnih panoa plaća se taksa po svakom započetom m2 sa svake strane

10,00€

3.

Za korišćenje trostranih svijetlećih reklamnih panoa plaća se taksa po svakom započetom m2 sa svake strane

9,00€

4.

Za korišćenje četvorostranih svijetlećih reklamnih panoa plaća se taksa po svakom započetom m2 sa svake strane

8,00€

5.

Za korišćenje jednostranih neosvijetljenih reklamnih tabli plaća se taksa po svakom započetom m2

9,50€

6.

Za korišćenje dvostranih neosvijetljenih reklamnih tabli plaća se taksa po svakom započetom m2 sa svake strane

8,50€

7.

Za korišćenje trostranih neosvijetljenih reklamnih tabli plaća se taksa po svakom započetom m2 sa svake strane

7,50€

8.

Za korišćnje četvorostranih neosvijetljenih reklamnih tabli plaća se taksa po svakom započetom m2 sa svake strane

6,00€

9.

Za korišćenje jednostranih osvijetljenih reklamnih tabli plaća se po svakom započetom m2

10,00€

10.

Za korišćenje dvostranih osvijetljenih reklamnih tabli plaća se taksa po svakom započetom m2  sa svake strane

9,00€

11.

Za korišćenje trostranih osvijetljenih reklamnih tabli plaća se taksa po svakom započetom m2 sa svake strane

8,00€

12.

Za korišćnje četvorostranih osvijetljenih reklamnih tabli plaća se taksa po svakom započetom  m2 sa svake strane

7,00€

13.

Za isticanje oglasnih poruka na građevinskim objektima i njihovim sastavnim djelovima, po utvrđenoj planskoj dokumentaciji Opštine, ukoliko su vidne sa javne površine, plaća se nakanada po svakom započetom m2 oglasne površine do 6m2,

7,00€

13.b Za isticanje oglasnih poruka na građevinskim objektima i njihovim sastavnim djelovima, po utvrđenoj planskoj dokumentaciji Opštine, ukoliko su vidne sa javne površine, plaća se nakanada po svakom započetom m2 oglasne površine iznad  6m2, 3,50€

14.

Za korišćenje jednostranih neosvijetljenih reklamnih panoa tzv. bilborda plaća se taksa po svakom započetom m2   

10,00€

15.

Za korišćenje dvostranih neosvijetljenih reklamnih panoa tzv.bilborda plaća se taksa po svakom započetom m2 sa svake strane

9,00€

16.

Za korišćenje trostranih neosvijetljenih reklamnih panoa tzv. bilborda plaća se taksa po svakom započetom m2 sa svake strane

8,00€

17.

Za korišćenje četvorostranih neosvijetljenih reklamnih panoa tzv bilborda plaća se taksa po svakom započetom m2 sa svake strane 

7,00€

18.

Za korišćenje jednostranih osvijetljenih reklamnih panoa tzv. bilborda plaća se taksa po svakom započetom m2  

10,50€

19.

Za korišćenje dvostranih osvijetljenih reklamnih panoa tzv.bilborda plaća se taksa po svakom započetom m2 sa svake strane

9,50€

20.

Za korišćenje trostranih osvijetljenih reklamnih panoa tzv. bilborda plaća se taksa po svakom započetom m2 sa svake strane

8,50€

21.

Za korišćenje četvorostranih osvijetljenih reklamnih panoa tzv bilborda plaća se taksa po svakom započetom  m2 sa svake strane

7,50€

22.

Za korišćenje dvostranih reklamnih panoa tzv. citylights plaća se taksa  u iznosu

70,00€

23.

Za korišćenje dvostranih reklamnih panoa tzv. totema plaća se taksa u iznosu

90,00€

24.

Za korišćenje dvostranih reklamnih panoa tzv. banderašica  koje se postavljaju na gradskoj rasvjeti, plaća se taksa u iznosu

50,00€

25.

Za oglašavanje putem  jednostranog reklamnog platna plaća se taksa po svakom započetom m2 roglasne površine do 20m2 

13,50€

25b.

Za oglašavanje putem  jednostranog reklamnog platna plaća se taksa po svakom započetom m2 roglasne površine iznad  20m2 

7,00€

     

26.

Za oglašavanje putem  dvostranog  platna plaća se taksa po svakom započetom m2 sa svake strane

7,00€

27.

Za  isticanje oglasne poruke na zaštitnom platnu i zaštitnoj tabli na gradjevinskom objektu i zaštitnoj ogradi  plaća se taksa po svakom započetom m2

2,50€

28.

Za oglašavanje putem  reklamnih zastava (na jarbolima, stubovima, zidovima itd.) plaća se taksa po svakom započetom m2

13,50€

29.

Za oglašavanje putem  dvostranih reklamnih panoa tzv. slavoluk na metalnim podkonstrukcijama sa statičkim proračunom iznad putnih saobraćajnica plaća se taksa po svakom započetom m2 sa svake strane

11,00€

30.

Za oglašavanje putem platna, meš platna i cerade itd. iznad saobraćajnica, ulica, trgova itd. postavljenim na čeličnim sajlama ili plastificiranim konopima plaća se taksa po svakom započetom metru sa svake strane  

17,00€

31.

Za oglašavanje putem  jednostranih rotirajućih bilborda (prizmi,scroll bilborda i slično) na kojima se  emituje više reklamnih poruka u nizu, plaća se taksa po svakom započetom m2

22,00€

32.

Za korišćenje dvostranih rotirajućih bilborda (prizmi, scroll bilborda i slično) na kojima se  emituje više reklamnih poruka u nizu, plaća se taksa po svakom započetom m2 sa svake strane

16,50€

33.

Za korišćenje  rotirajućih city-light-ova  na kojima se  emituje više reklamnih poruka u nizu, plaća se taksa po jednom komadu

110,00€

34.

Za korišćenje projektora u svrhu vizuelnog reklamiranja objekata kao i za prikazivanje reklamnih i muzičkih spotova kao i prenosa sportskih manifestacija i drugih propagandnih spotova i skupova putem projektora i video bimova na otvorenim površinama (terasama, baštama, trgovima, parkovima, zidovima i slično) plaća se taksa po svakom započetom m2

8,00€

35.

Za oglašavanje putem video skrinova na objektima plaća se taksa po svakom započetom m2

75,00€

36.

Za oglašavanje putem , odnosno  projektovanje svjetlosnih signala (lasera, skywoker i slično) po izvoru svjetlosti plaća se taksa

55,00€

37. Zaoglašavanje putem dvostranih svijtlećih panoa na krovovoima taxi vozila (kojima se oglašava drugo pravno lice, koje nije taksi udruženje u čijem je vlasništvu vozilo) plaća se nakanda po broju pravnih lica koje jedno vozilo  oglašava 5,00€
38. Za isticanje oglasnih poruka  - (ispisa, slika, murala i sl) na potpornim zidovima plaća se naknada po započetom m2  6,00€
     

NAPOMENA:

1.     Naknada se uvećava  za 25%, za sve oglasne poruke koje se nalaze između morske obale i  gornje ivice Jadranskog puta, odnosno magistrale u putnom pravcu od Lastve Grbaljske do Kufina uključujući i teritoriju ostrva, u period od 01.06. do 30.09. u toku godine.

2.     Za sve ostale oglasne poruke na teritoriji Opštine, naknada se uvećava  za 15% u period od 01.06. do 30.09. u toku godine.

3.     Za objekte pobrojane tačkama 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 32 i 33 a koje se odnose na panoe tzv. bilborde, city lightove i toteme postavljene u zoni za koju važi sezonsko uvećanje od 25% naznačeno tačkom 3 ove napomene, naknada se uvećava za dodatnih 30%, ukoliko se ovi objekti nalaze na javnim povšinama. 

 

 

 

Utvrdjuje se naknada za postavljanje reklamnih objekata: Bilborda, totema, led displeja na javnim površinama pored državnih puteva u skladu sa delegacijom nadležnosti od strane Uprave za saobraćaj Crne Gore u sledećim iznosima:

  I ZONA II ZONA
Vrsta objekta   Cijena bez PDV-A Cijena bez PDV-a
jednostrani bilbord 7,00  5,50 
dvostrani bilbord 5,00  4,00 
trostrani bilbord 9,00  8,00 
Lastin rep 9,00  7,00 
Totem 11,00  8,00 
Led displej /bilbord 90,00  55,00 

Cijene su formirane na mjesečnom nivou po m2. 

I zona – Vidikovac, Bulevari Budva, Zavala, Bulevar Bečići, uže jezgro Petrovca.

II zona – Lastva, Žuta greda do Vidikovca, od Đevištenja do ulaza u Petrovac,Buljarica I Kufin.