Mediteran reklame doo

Društvo sa ograničenom odgovornošću „Mediteran reklame“ Budva osnovano je kao jednočlano društvo, radi obavljanja poslova upravljanja reklamnim prostorom na teritoriji opštine Budva. Osnivač Društva je Opština Budva.

Propisi - Mediteran reklame doo

Propisi

Koji su propisi koji uređuju postavljanje i uklanjanje reklamnog sadržaja u opštini Budva

Reklamna ponuda - Mediteran reklame doo

Reklamna ponuda

Neka vas klijenti i kupci primjete, reklamirajte se na najatraktivnijim lokacijama u Budvi

Aktuelnosti - Mediteran reklame doo

Aktuelnosti

Novosti vezane za poslovanje preduzeća Mediteran reklame doo

Prva pored FAQ

Zašto postoji taksa na reklamu koja se ističe na objektu/poslovnici?

Često postavljana pitanja

Shodno čl. 4 Odluke o oglašavanju na teritoriji Opštine Budva (Sl. List CG – opštinski propisi, br. 50/19, 06/21), pravna ili fizička lica koja se bave privrednim i drugim djelatnostima, moraju imati ispisan naziv firme na objektu u kome se nalazi poslovni prostor. Pod isticanjem naziva firme, podrazumjeva se oglasna površina do 0,20 m2 (npr. Tabla 40 cm x 50 cm), koji je postavljen na objektu u kome se nalazi sjedište pravnog ili fizičkog lica registrovanog za obavljanje djelatnosti odnosno na objektu njegove poslovne jedinice. Za ovako istaknutu oglasnu površinu nije potrebno odobrenje nadležnog organa lokalne samouprave odnosno Doo „Mediteran reklame“ Budva, pa je shodno tome ovakav vid oglašavanja besplatan. Ukoliko je oglasna površina veća od 0,20 m2, neophodno je odobrenje nadležnog organa lokalne samouprave odnosno plaća se lokalna komunalna taksa odnosno naknada za oglašavanje u zavisnosti da li se ista nalazi na javnoj površini ili ne.

Ovo pitanje se reguliše čl. 8 Odluke o oglašavanju na teritoriji Opštine Budva, koje glasi: Odobrenje za postavljanje oglasnih površina izdaće se pod sljedećim uslovima: - da oglasne površine po svojoj veličini i položaju ne remete bezbjedno funkcionisanje saobraćaja i osnovnu funkciju objekta na kome se postavljaju; -da oglasne površine pored javnih kategorisanih puteva budu udaljeni od glavnog puta saglasno odredbama Zakona o putevima; -da se postavljenim oglasnim površinama ne ugrožava vidljivost i izgled ambijentalne istorijske vrijednosti; -da se postavljanjem oglasnih površina ne vrši ometanje normalnog prolaza pješaka;-da postavljanjem oglasnih površina ne remeti estetski i vizuelni izgled grada; -da oglasne površine budu u saglasnosti sa tehničkim uslovima nadležnog organa.Zabranjeno je postavljanje tzv. „A-tabli“ na javnim površinama (na zelenim površinama, na pješačkim i saobraćajnim koridorima, unutar kontakt zone Starog grada i u oblasti užeg gradskog jezgra), kao i na drugim površinama, ukoliko su vidljive sa javne površine.Zabranjeno je postavljati oglasne površine veće od 0,20 m2 na poslovnim i drugim objektima odnosno na fasadama stambenih zgrada, bez saglasnosti vlasnika (suvlasnika) poslovnog i drugog objekta, odnosno saglasnosti Skupštine stanara stambene zgrade ukoliko je registrovana.Zabranjeno je postavljati oglasne površine veće od 0,20 m2 na poslovnim i drugim objektima odnosno na fasadama stambenih zgrada, bez odobrenja nadležnog organa lokalne samouprave, odnosno Doo “Mediteran reklame” Budva. Svako pravno, fizičko lice i preduzetnik, može imati najviše do 3 oglasne poruke odnosno površine na poslovnoj jedinici ili po procjeni ovlašćenog lica nadležnog organa lokalne samouprave koji utvrdjuje tehničke uslove.

Oglasne površine postavljene na zaštićenom području, odnosno na zaštićenim objektima moraju biti u saglasnosti sa Rješenjem nadležnog organa za zaštitu spomenika kulture o isticanju firmi, tabli, natpisa i oglasnih poruka(reklama) u okviru Starog Grada Budva i njegove kontakt zone, ili pribavljanje prethodne saglasnosti nadležnog organa. Svako pravno, fizičko lice i preduzetnik, može imati samo jednu oglasnu površinu po poslovnoj jedinici, na zaštićenom području i u okviru Starog Grada. Navedena oglasna površina mora biti izrađena od materijala poput (staklo, drvo, gvožđe).

Aktuelnosti

Novosti i informacije o „Mediteran reklame“ doo Budva. 

Postavljen novi reklamni objekat u ul. Žrtava Fašizma

Postavljen novi reklamni objekat u ul. Žrtava Fašizma

"Mediteran reklame" d.o.o. Budva započele realizaciju kupovine novih reklamnih objekata sa fundiranim postoljem.

Opširnije...
Nikola Kažanegra imenovan za v.d. direktora Mediteran reklama.

Nikola Kažanegra imenovan za v.d. direktora Mediteran reklama.

Nikola Kažanegra imenovan za vršioca dužnosti izvršnog direktora "Mediteran reklama"

Opširnije...
Meiditeran reklame medijski sponzor kik boks turnira.

Meiditeran reklame medijski sponzor kik boks turnira.

Završen je još jedan kik boks turnir u Splendidu. Kao i u prethodnih 16 godina i ovaj je bio na visokom organizacionom nivou, uz veoma kvalitetne uvodne mečeve, koji su prethodili borbi za Evropsku K-1 titulu. Mediteran rekame su i ovog puta kao medijski sponzor podržale ozbiljnu manifestaciju koja se održala u našem gradu.

Opširnije...