Mediteran reklame doo

Mediteran reklame d.o.o. Budva osnovano je od strane Opštine Budva, radi obavljanja poslova upravljanja reklamnim prostorom na teritoriji Opštine.

U fokusu poslovnog angažmana ovog Društva nalazi se obavljanje poslova i aktivnosti od posebnog društvenog interesa, i to:

 • upravljanje reklamnim prostorom opštine Budva na održivim osnovama, 
 • uređenje reklamnog prostora, u skladu sa usvojenim planovima i programima privremenog korišćenja reklamnog prostora na teritoriji naše opštine, 
 • utvrđivanje i ubiranje taksi, poreza, nadoknada i drugih prihoda koji su od strane Osnivača prenešeni u nadležnost Društva, 
 • planiranje i realizacija investicija iz oblasti reklamnog prostora, a u saradnji sa nadležnim opštinskim organima i službama, 
 • preduzimanje mjera i aktivnosti na optimalnom održavanju postojećeg reklamnog prostora, kao i na implementaciji novih sadržaja reklamnog prostora, 
 • realizacija savremene marketinške koncepcije u oblasti reklamnog prostora, 
 • produkcija i implementacija reklama, oglasa i drugih informativno-propagandnih poruka, 
 • podsticanje i razvijanje svih vidova saradnje sa drugim organizacijama, ustanovama, agencijama i drugim subjektima iz oblasti upravljanja reklamnim prostorom, 
 • kontinuirani rad na ostvarivanju što boljeg i potpunijeg zadovoljenja potreba pravnih lica i građana iz domena korišćenja reklamnog prostora i 
 • održavanje, modernizacija i razvoj sopstvene tehnike na planu što kvalitetnijeg servisiranja naprijed navedenih poslovnih i razvojnih aktivnosti. 

Osim obavljanja naznačenih zadataka koji su od posebnog društvenog interesa, D.o.o. „Mediteran reklame“ je usredsrijeđeno na opredmećenju i drugih aktivnosti, koje mogu da doprinesu povećanju prihoda, odnosno afirmaciji i zaokruženju ukupne poslovne djelatnosti ovog Društva.

Posebni razvojni koncept „Mediteran reklama“ čini komercijalna djelatnost koja se ogleda u iznajmljivanju sopstvenih reklamnih objekata, koji su postavljeni na tržišno atraktivnim lokacijama.

Mediteran Reklame DOO

 • PIB. 02380463
 • PDV. 81/31-00879-2
 • Crnogorska komercijalna banka a.d. Podgorica 510-10316-35
 • NLB Montenegrobanka 530-7217-90
 • Hipotekarna banka AD Podgorica 520-2020-29
 • Komercijalna Banka AD Budva 525-6569-28